PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost KVEDU Praha s.r.o., se sídlem Na Příkope 1047/14, 110 00 Praha 1, IČ 24768031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172699 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

 • Telefonní číslo: +420 222 318 806
 • E-mail: gdpr@dusak.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě obchodních případů.

2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, realizace opravy, zjištění dostupnosti produktu, poptávky, reklamace atd.

3. Automaticky zpracováváme i záznamy z kamer na našich provozovnách. Naše kamenné provozovny jsou monitorovány kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Kamery na provozovnách máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému je správce.

4. Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.

5. Automaticky zpracováváme analytické cookies. Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit naše stránky s ohledem na konečného uživatele. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.)

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení vaší poptávky, reklamace či opravy, a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při reklamaci a opravě jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení reklamaci či zakázky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že se odhlásíte z posledního e-mailu, zašlete nám dopis nebo pošlete e-mail na gdpr@dusak.cz nebo využijete formulář na našich stránkách www.dusak.cz.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění ze smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • na dobu neurčitou, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu subjektem údajů.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • příjemci, kterým správce poskytuje údaje za účelem analýzy návštěvnosti webu;
 • příjemci, kteří pro správce zajišťuje technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Správce využívá (např.: ukládání databáze atd.);
 • příjemci, kteří pro správce vykonávají poštovní či doručovací služby;
 • příjemci, kteří pro správce zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů;
 • příjemci, kteří pro subjekty údajů vyřizují půjčky na prodávané zboží správce;
 • poskytovatelé platebních brán či poskytovatelé platebních karet;
 • příjemci, kteří správci poskytují právní a účetní služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. VAŠE PRÁVA

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě na všech svých provozovnách a vedení společnosti.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018, přičemž jsou k dispozici na www.dusak.cz.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto uděluji souhlas společnosti KVEDU Praha s.r.o. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”), se zpracováním a užitím svých osobních údajů společností KVEDU Praha s.r.o., IČO: 247 68 031, se sídlem Na Příkope 1047/14, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172699, email: email: gdpr@dusak.cz, telefon: +420 222 318 806 (dále jen „Správce”), a to v rozsahu osobních údajů: jména, příjmení a e-mailové adresy, za účelem zasílání newsletteru s nabídkami, promo akcemi, soutěžemi a pozvánkami prodejen DUŠÁK.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je tedy Váš dobrovolně udělený souhlas, který můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: gdpr@dusak.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na jiném právním základu, než je souhlas.

Možní příjemci Vašich osobních údajů jsou naši obchodní partneři, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým je Správce příjemcům poskytnul. Příjemci Vašich osobních údajů, mohou být dle povahy služeb:

 • příjemci, kterým Správce poskytuje údaje za účelem analýzy návštěvnosti webu;
 • příjemci, kteří pro Správce zajišťuje technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Správce využívá (např.: ukládání databáze atd.);
 • příjemci, kteří pro Správce vykonávají poštovní či doručovací služby;
 • příjemci, kteří pro Správce zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů;
 • příjemci, kteří pro Správce zajišťují reklamní služby.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.